Privacyverklaring

Privacy verklaring vzw In de Geest van Julien vzw
dd 11 november 2021

vzw in de Geest van Julien, gevestigd aan Dorenhofweg 3, 9230 Wetteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: vzw In de Geest van Julien Dorenhofweg 3 9230 Wetteren www.decorridor.be +32 474 42 60 71

Alex Braeckman is de Functionaris Gegevensbescherming van vzw in de Geest van Julien. Hij is te bereiken via info@decorridor.be
vzw in de Geest van Julien verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De vzw beperkt zich tot het verwerken van onderstaande persoonsgegevens:
– voor- en achternaam
– e-mailadres
– adres
– telefoonnummer

vzw in de Geest van Julien verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze nieuwsbrief
– je te contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– het verstrekken van aangekochte goederen via de website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@decorridor.be, dan verwijderen wij deze informatie.
vzw in de Geest van Julien neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vzw in de Geest van Julien) tussen zit. vzw in de Geest van Julien bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: We bewaren de verkregen e-mailadressen tot wanneer je mondeling of schriftelijk aanvraagt deze te verwijderen. Dat kan via bovenvermelde contactgegevens. Door het gebruik van je gegevens, bezorgen we je de online nieuwsbrief. De vzw In de Geest van Julien maakt tijdens organisaties foto- en video-opnames. Die gebruiken we voor onze facebookpagina, flyers en ander promotiemateriaal zoals website. Door deel te nemen aan of aanwezig te zijn op onze evenementen, geeft u stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en publiceren. Indien u mogelijk fotomateriaal zou willen verwijderd zien, gelieve dan een mail te sturen naar info@decorridor.be
vzw in de Geest van Julien verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vzw in de Geest van Julien en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@decorridor.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . vzw in de Geest van Julien neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@decorridor.be

Zoek een event
Abonneer op onze nieuwsbrief

Spring naar de inhoud